Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna
w Warszawie

Al. Krakowska 110/114
Zapisując się na studia do 15.08.2018 otrzymasz zniżkę w kwocie do 1100 zł
Zapisując się na studia do 15.08.2018 otrzymasz zniżkę w kwocie do 1100 zł

Zasady rekrutacji

Studia I stopnia licencjackie oraz inżynierskie (w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości („maturę”). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia w EUST są płatne. Oferujemy konkurencyjne czesne oraz atrakcyjne zniżki.

Wymagane dokumenty:

Zasady rekrutacji na studia licencjackie i inżynierskie

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)

 

Zasady rekrutacji na studia magisterskie

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • odpis dyplomu ukończonych studiów licencjackich lub inżynierskich
 • odpis suplementu do dyplomu
 • 4 fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów
 • kserokopia dowodu osobistego
 • kwestionariusz o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie)

 

Powyższe dokumenty należy składać w siedzibie uczelni:

ul. Wodna 13/21 w Radomiu (Dziekanat, pok. nr 101)
e-mail: mkurkiewicz@eust.pl, oskar@eust.pl
tel/fax: 48 344 00 55

Opłaty rekrutacyjnej oraz czesnego należy dokonywać na poniższe konto:
PKO BP O/RADOM 80 1020 4317 0000 5202 0156 6454

Do pobrania:

Kwestionariusz kandydata na studia I stopnia – EUST
Kwestionariusz kandydata na studia II stopnia – EUST

Kwestionariusz kandydata na studia II stopnia – WSM

Umowa w sprawie odpłatności za studia

Misja

Misją Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu jest oferowanie nowoczesnego wykształcenia o jak najwyższej jakości poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy i umiejętności w dziedzinie nauk społecznych, ekonomicznych, medycznych i technicznych umożliwiających efektywne i elastyczne działanie we współczesnej gospodarce rynkowej. Szczególnie na rynku europejskim. Misją Europejskiej Uczelni Społeczno- Technicznej w Radomiu jest włączenie się nie tylko w życie naukowe, kulturowe ale i ekonomiczne Wspólnoty Europejskiej.

Warszawa

Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
tel. +48 (22) 490 36 55,
tel. +48 784 910 547
e-mail: dziekanat@eust.pl
e-mail: warszawa@eust.pl
www.waw.eust.pl

Copyright © 2019